• Click để copy

Ngành giấy Trung Quốc - Báo cáo thường niên năm 2021 (kỳ 2)

Bản báo cáo này gồm 7 phần:

1. Sản xuất và tiêu dùng giấy và bìa            

2. Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất giấy, bìa     

3. Sản xuất và tiêu dùng bột giấy     

4. Sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm giấy

5. Xuất nhập khẩu giấy và bìa, giấy loại và các sản phẩm từ giấy 

6. Bố trí sản xuất và tập trung hoá sản xuất giấy và bìa cứng        

Kết luận và Các bảng đính kèm (Phụ lục)

VPPI sẽ đăng tải làm 4 kỳ liên tiếp để bạn đọc tiện theo dõi

Kỳ đầu tiên gồm phần 1.; kỳ thứ hai gồm các phần 2, 3 và 4; kỳ thứ 3 gồm phần 5 và kỳ thứ 4 (cuối cùng) là phần 6, Kết luận và Các bảng đính kèm (Phụ lục)

---------------------------------

Ngành giấy Trung Quốc

Báo cáo thường niên năm 2021

2. Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất giấy, bìa

Theo thống kê của 2.426 doanh nghiệp sản xuất giấy, thu nhập hoạt động từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021 là 855,1 tỷ nhân dân tệ; tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp là 8,00%; tồn kho thành phẩm là 41,8 tỷ nhân dân tệ, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 33,33%; tổng lợi nhuận là 54,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 17,01% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản là 1.074,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,37% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ tài sản - nợ phải trả là 58,88%; tổng nợ phải trả là 632,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước; trong số 2.426 doanh nghiệp sản xuất giấy được thống kê, có 452 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chiếm 18,63%.

Hình 14 - Thu nhập hoạt động từ 2012 đến 2021Hình 14 - Thu nhập hoạt động từ 2012 đến 2021

Hình 15 - Tổng lợi nhuận từ 2012 đến 2021Hình 15 - Tổng lợi nhuận từ 2012 đến 2021

3. Sản xuất và tiêu dùng bột giấy

3.1. Sản xuất bột giấy năm 2021

Theo số liệu khảo sát của Hiệp hội Giấy Trung Quốc, tổng sản lượng bột giấy cả nước năm 2021 là 81,77 triệu tấn, tăng 10,83% so với năm trước. Trong đó: Bột gỗ 18,09 triệu tấn, tăng 21,41% so với năm trước; bột giấy loại 58,14 triệu tấn, tăng 8,41% so với năm trước; bột giấy phi gỗ 5,54 triệu tấn, tăng 5,52% so với năm trước (xem Bảng 2).

Bảng 2 – Sản xuất bột từ 2012 đến 2021 (Đơn vị: 10.000 tấn)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2010

2021

Tổng cộng bột

7867

7651

7906

7984

7925

7949

7201

7207

7378

8177

Trong đó:

1. Bột từ gỗ

810

882

962

966

1005

1050

1147

1268

1490

1809

2. Bột giấy loại

5983

5940

6189

6338

6329

6302

5444

5351

5363

5814

3. Bột phi gỗ

1074

829

755

680

591

597

610

588

525

554

    Sậy

143

126

113

100

68

69

49

51

54

41

    Bã mía

90

97

111

96

90

86

90

70

97

72

    Tre, nứa

175

137

154

143

157

165

191

209

219

242

    Rơm

592

401

336

303

244

246

250

222

117

159

    Bột khác

74

68

41

38

32

31

30

36

38

40

3.2. Tiêu dùng bột giấy năm 2021

Năm 2021, tổng lượng bột giấy tiêu dùng của cả nước là 110,1 triệu tấn, tăng 7,94% so với năm trước. Tiêu dùng bột gỗ đạt 41,51 triệu tấn, chiếm 38% tổng lượng bột giấy tiêu dùng, trong đó bột gỗ nhập khẩu chiếm 22%, bột gỗ sản xuất trong nước chiếm 16%. Tiêu dùng bột giấy loại đạt 63,11 triệu tấn, chiếm 57% tổng lượng bột giấy tiêu dùng, trong đó: bột giấy loại nhập khẩu chiếm 3%, bột giấy loại sản xuất trong nước chiếm 54%. Tiêu dùng bột giấy phi gỗ là 5,48 triệu tấn, chiếm 5% tổng lượng bột giấy tiêu dùng (xem Bảng 3-1, Hình 16 , Hình 17).

Bảng 3-1 - Tiêu dùng bột giấy năm 2021 (Đơn vị: 10.000 tấn)

2020

2021

2021/2020

Lượng

%

Lượng

%

(%)

Tổng cộng

10200

100

11010

100

7,94

Bột từ gỗ

4046

40

4151

38

2,60

  1. 1. Bột nhập khẩu

2556*1

25

2357*2

22

-7,79

  1. 2. Bột nội địa

1490

15

1794

16

20,40

Bột giấy loại

5632

55

6311

57

12,06

  1. 1. Bột giấy loại nhập khẩu

249

2

327

3

31,33

  1. 2. Bột giấy loại nội địa

5383

53

5984

54

11,16

    Trong đó:

Từ giấy loại nhập khẩu

620

6

48

/

-92,26

Từ giấy loại nội địa

4763

47

5936

54

24,63

Bột phi gỗ

522

5

548

5

4,98

* 1 Năm 2020, lượng bột giấy nhập khẩu là 30,63 triệu tấn, sau khi trừ bột không dùng để sản xuất giấy (bột làm bỉm) và bột phi gỗ, lượng bột gỗ nhập khẩu thực tế tiêu dùng là 25,56 triệu tấn.  

* 2 Năm 2021, lượng bột giấy nhập khẩu là 29,69 triệu tấn, sau khi trừ bột không dùng để sản xuất giấy (bột làm bỉm) và bột phi gỗ, lượng bột gỗ nhập khẩu thực tế tiêu dùng là 23,57 triệu tấn.

Hình 16 - Tiêu dùng bột giấy sản xuất trong nước từ 2012 đến 2021Hình 16 - Tiêu dùng bột giấy sản xuất trong nước từ 2012 đến 2021

Hình 17 - Tổng tiêu dùng bột giấy từ 2012 đến 2021Hình 17 - Tổng tiêu dùng bột giấy từ 2012 đến 2021

3.3. Sử dụng giấy loại năm 2021

Năm 2021, tổng lượng giấy loại tái chế trong nước là 64,91 triệu tấn, tăng 18,17% so với năm trước, tỷ lệ thu hồi giấy loại là 51,3% và tỷ lệ sử dụng giấy loại là 54,1%. Từ 2012 đến 2021, việc tái chế giấy loại nội địa bình quân tăng hàng năm 4,22% (Xem Bảng 3-2, Hình 18).

Bảng 3-2 - Sử dụng giấy loại nội địa từ năm 2012 đến năm 2021

Năm

Tái chế giấy loại nội địa

Nhập khẩu ròng giấy loại

Tiêu dùng bột giấy loại

Tỷ lệ tái chế giấy loại

Tỉ lệ sử dụng giấy loại

(10.000 tấn)

(10.000 tấn)

(10.000 tấn)

%

%

2012

4473

3007

5983

44,5

73,0

2013

4377

2924

5940

44,7

72,2

2014

4841

2752

6189

48,1

72,5

2015

4832

2928

6338

46,7

72,5

2016

4963

2850

6329

47,6

72,0

2017

5285

2572

6303

48,5

70,6

2018

4964

1703

5474

47,6

63,9

2019

5244

1036

5443

49,0

58,3

2020

5493

689

5632

46,4

54,9

2021

6491

54

6311

51,3

54,1

Hình 18 Tổng lượng giấy loại tái chế trong nước từ 2012 đến 2021Hình 18 Tổng lượng giấy loại tái chế trong nước từ 2012 đến 2021

4. Sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm giấy

Theo thống kê, đến năm 2021, cả nước có 4.278 cơ sở gia công sản phẩm giấy trên quy mô quy định, với sản lượng 77,39 triệu tấn, tăng 12,81% so với năm trước; lượng tiêu dùng đạt 73,83 triệu tấn, tăng 12,68% so với năm trước; lượng nhập khẩu là 190.000 tấn, lượng xuất khẩu bằng 3,75 triệu tấn. Từ năm 2012 đến năm 2021, sản xuất sản phẩm giấy tăng bình quân hàng năm là 5,44% và tiêu dùng sản phẩm giấy tăng bình quân hàng năm là 5,47% (xem Hình 19).

Hình 19 - Sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm giấy từ 2012 đến 2021Hình 19 - Sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm giấy từ 2012 đến 2021

Ph.D.Vũ Ngọc Bảo (dịch)

Bài liên quan

Tin mới

Eco Paper Indonesia chạy thử máy xeo bìa tái chế 150.000 tấn/năm tại nhà máy Subang sau nhiều năm trì hoãn
Eco Paper Indonesia chạy thử máy xeo bìa tái chế 150.000 tấn/năm tại nhà máy Subang sau nhiều năm trì hoãn

Eco Paper Indonesia đã bắt đầu chạy thử nghiệm trong tuần này máy xeo bìa tái chế mới 150.000 tấn/năm tại nhà máy duy nhất của họ ở Subang, Tây Java.

Công suất giấy cao cấp không tráng phấn của Trung Quốc tăng 450.000 tấn/năm
Công suất giấy cao cấp không tráng phấn của Trung Quốc tăng 450.000 tấn/năm

Công ty Giấy & Lâm nghiệp Lạc Dương của Trung Quốc sẽ lắp đặt một máy xeo giấy cao cấp không tráng phấn mới, công suất 450.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

CÔNG CỤ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI: CÔNG NGHỆ MỚI CHO CÁC LOẠI GIẤY LÀM BAO BÌ
CÔNG CỤ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI: CÔNG NGHỆ MỚI CHO CÁC LOẠI GIẤY LÀM BAO BÌ

Hội nghị TAPPI giới thiệu các công nghệ mới về khử nước, sấy khô, giấy bìa và bột giấy hiệu suất cao

Tại Nhật Bản, MPM sẽ tăng giá giấy tissue ít nhất 20% từ tháng 1
Tại Nhật Bản, MPM sẽ tăng giá giấy tissue ít nhất 20% từ tháng 1

Công ty giấy Nhật Bản Mitsubishi Paper Mills (MPM) đã công bố kế hoạch tăng giá nội địa đối với toàn bộ dòng sản phẩm giấy tissue của mình ít nhất 20%, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng.

Giấy Xảo Hồng Lai Tân bổ sung 30.000 tấn/năm ở Trung Quốc
Giấy Xảo Hồng Lai Tân bổ sung 30.000 tấn/năm ở Trung Quốc

Công ty Giấy Xảo Hồng Lai Tân của Trung Quốc có kế hoạch bổ sung thêm hai máy xeo giấy tissue 15.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Lai Tân, khu tự trị Quảng Tây.

Asia Symbol khởi động máy xeo giấy tissue 60.000 tấn/năm tại Trung Quốc
Asia Symbol khởi động máy xeo giấy tissue 60.000 tấn/năm tại Trung Quốc

Asia Symbol, chi nhánh ở Trung Quốc của Asia Pacific Resources International, đã khởi động một máy xeo giấy tissue mới với công suất 60.000 tấn/năm tại nhà máy Tân Hội ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông.